“ศุภมาส” รัฐมนตรี อว. เปิด “ศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ” พร้อมปฏิบัติงาน หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

         วันนี้ (15 มกราคม 2567) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ตรวจเยี่ยม ปส. และเปิดศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติของประเทศ ยกระดับการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังภัย และตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสื่อสารให้ทันต่อสถานการณ์ “รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ” ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. กล่าวภายหลังการเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (NUREAC ; National Nuclear and Radiological Emergency Administration Center) ว่า ปส. หน่วยงานภายใต้สังกัด อว. มีภารกิจสำคัญในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนเตรียมความพร้อมและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ โดยศูนย์ฯ นี้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และเป็นศูนย์กลางข้อมูลการเฝ้าระวังภัย การเตรียมความพร้อม และการตอบสนองกรณีเกิดเหตุฯ รวมทั้งการประเมินและติดตามสถานการณ์ อีกทั้งมีความสามารถในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศโดยทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ภายในศูนย์ฯ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการตอบสนองเหตุ ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งฝึกซ้อมปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ปส. สามารถรับมือกับสภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งในวันนี้ยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานพันธมิตรมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดฯ ได้แก่ กรมการสรรพกำลังกลาโหม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นางสาวศุภมาส กล่าวต่อไปว่าการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ จะทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และเครื่องมือที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการเฝ้าระวังภัย เตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์และรังสีในทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ ป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย

นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น จึงมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงจากการเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี อีกทั้ง ในสถานการณ์ของประชาคมโลกที่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากข้อพิพาทระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ฯ นี้จะทำหน้าที่สำคัญในการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ จากการเชื่อมโยงข้อมูลสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีทั่วในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์

VTR ศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (NuREAC)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content