ปส. จัดประชุมฯ พิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

           ในวันนี้ (16 มกราคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร 4 ปส. โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เป็นประธานอนุกรรมการฯ เพื่อรับฟังกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (Site, Construction, Commissioning, Operation และ Decommissioning และวัตถุประสงค์และรูปแบบของการจัดทำเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งร่วมพิจารณาและเห็นชอบการกำหนดหัวข้อและรายละเอียดของเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content