ปส. ได้รับผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ในระดับ Excellent : E (ดีเยี่ยม)

        สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ Excellent : E (ดีเยี่ยม) ในกระบวนงานพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรานปรามการทุจริตในภาครัฐ ในการขับเคลื่อน และให้ความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงาน สอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ถือเป็นการยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content