ปส. MOU ม.ฮิโรซากิ หนุนงานวิจัย-พัฒนาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ แลกเปลี่ยนข้อมูลการแพทย์ภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์-รังสีระหว่างประเทศ

      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางรังสี กับมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่น เสริมแกร่งภารกิจด้านกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีของไทย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ต่อภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ

        วันที่ 22 มกราคม 2567 นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ ศ.ดร. Shinji Tokonami ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ฉุกเฉินทางรังสี มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่น ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางรังสี ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งร่วมดำเนินงานวิจัยที่ส่งเสริมและยกระดับความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักวิจัย เจ้าหน้าที่ หรือผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ในการพัฒนาและเสริมประสบการณ์ด้านนิวเคลียร์และรังสี และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติหากเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อทั้งผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

นางเพ็ญนภา กัญชนะ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันเวชศาสตร์ฉุกเฉินทางรังสี มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ในการสนับสนุนงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของญี่ปุ่น เพื่อยกระดับการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยให้มีความเข้มแข็ง และพร้อมนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยต่อไป

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content