ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางรังสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาขอบเขตของงานแบบแปลนห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางรังสีพร้อมอุปกรณ์เอกสารราคากลาง ปร.4-6ปร.4-6 ห้องเครื่องมือวัดทางรังสี ชั้น 8 อาคาร 60 ปี

Skip to content