ปส. ตรวจสอบการใช้รังสีทางการแพทย์ รพ.ภูมิพล ย้ำความปลอดภัยขั้นสูงต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน

        เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าตรวจสอบความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีในทางการแพทย์ ณ กองรังสีกรรม หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์และหน่วยรังสีรักษาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มุ่งเน้นตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี (Safety) และความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี (Security) โดยตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer; RSO) ประจำหน่วยงานต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการนำวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์ ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี แผนการป้องกันอันตรายจากรังสี แผนความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี แผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ทั้งนี้การตรวจสอบจะทำการประเมินความปลอดภัยทางรังสีและสรุปผลการตรวจสอบ พร้อมข้อแนะนำเพิ่มเติมแก่หน่วยงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในเบื้องต้นโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยและกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด โดยในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช หน่วยรังสีรักษาได้รับรางวัลคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ของ ปส. ระดับดีเลิศ ด้านวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 2 (ด้านการแพทย์) โดยได้ติดตั้งเครื่องใส่แร่อัตราปริมาณรังสีสูง ที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีโคบอลต์-60 เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

ทั้งนี้หน่วยงานที่มีการใช้ประโยชน์จากรังสีถือเป็นสถานประกอบการทางรังสีที่ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดย ปส.ดำเนินการออกตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีที่ครอบครองและใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสีทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบ พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านความปลอดภัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี โทร. 0 2596 7600 ต่อ 1612

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content