คณะอาจารย์และนิสิต ม.เกษตรฯ เข้าเยี่ยมชม ปส.

        ในวันนี้ (1 มีนาคม 2567) ปส. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ ปส. และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ดำเนินงานเกี่ยวกับตรวจพิสูจน์วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์และวัตถุพยานที่ปนเปื้อนรังสี เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาหรือผู้ครอบครองมาประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (NuREAC) พร้อมรับฟังการบรรยาย โดยทีมวิทยากรในเรื่องการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ถือเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้และส่งเสริมองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เยาวชนต่อไป

ทั้งนี้ หากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม ปส. สามารถติดต่อได้ที่ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120

(อนึ่ง ปส. ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการได้เฉพาะวันจันทร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content