ปส. ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของ รมว.อว. ประเด็นสำคัญของประเทศ ด้านวิจัยและนวัตกรรมพลังงานสะอาด

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นางสาวศุภมาส อิศรภักดี) ประเด็นสำคัญของประเทศ ด้านวิจัยและนวัตกรรมพลังงานสะอาด ดังนั้น เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านพลังงานนิวเคลียร์ โดย ปส. ร่วมเป็นเจ้าภาพกับสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (สนท.) ในการสนับสนุนโครงการ“การแข่งขันวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงัวนที่ 7 สิงหาคม 2567 ณ กรุงมะนิลา ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน นำมาสู่การสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่นยืนต่อไป กำหนดการประกาศรับสมัครเยาวชนเพื่อสอบคัดเลือกในเดือนมีนาคม 2567 จะประกาศบนเว็บไซด์ของสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย www.nst.or.th
 

อีกทั้ง ในระหว่างวันที่ 2 – 8 มีนาคม 2567 ปส. ได้มอบหมายให้ นางสาวอัมพิกา อภิชัยบคุคคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนางสาวปานทิพย์ อัมพรรัตน์ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (Small Modular Reactor, SMR) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน กับสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือการเตรียมความพร้อมด้านการกำกับดูแลความปลอดภัย การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ และการสานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content