ปส. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจประเมินความปลอดภัยการใช้รังสีทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

           ในวันนี้ (13 มีนาคม 2567) รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสี สำหรับเครื่องฉายรังสีทางด้านการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของกลุ่มงานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยดำเนินการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี เสมือนมีพนักงานเจ้าหน้าที่ ปส. ดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่จริง (On Site) อาทิ การตรวจสอบใบอนุญาตมีไว้ครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายงานปริมาณรังสีบุคคล 12 เดือน Calibration Certificate Survey Meter แผนป้องกันอันตรายจากรังสี บันทึกผลการตรวจวัดรังสีของเครื่อง Survey Meter และมาตรการความมั่นคงทางรังสี ซึ่งยังคงมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนเป็นสำคัญ

การตรวจสอบแบบออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งศักยภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีของ ปส. ในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการออกตรวจ ณ สถานที่จริง โดยการตรวจสอบนี้จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer; RSO) ประจำหน่วยงานเป็นผู้ตรวจวัดปริมาณรังสีโดยรอบพื้นที่ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลการตรวจสอบจากเอกสารตรงกับผลการตรวจสอบในพื้นที่ปฏิบัติงาน และสำรวจการเปลี่ยนแปลงหรือการดำเนินการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดเหตุด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีได้ เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจสอบพร้อมข้อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแก่หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ โรงพยาบาลหรือหน่วยงานใดที่มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสีหรือเครื่องกำเนิดรังสี ถือเป็นสถานประกอบการทางรังสีที่ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content