เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างซ่อมปั๊มลม เครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิช่องฉายรังสีของเครื่องฉายรังสีแกมมาเซล 220 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content