ปส. ติวเข้มสถานพยาบาล เสริมศักยภาพการวัดกัมมันตภาพรังสี พร้อมเป็นศูนย์กลางในการวัดปริมาณรังสีทางการแพทย์ของประเทศ

        วันที่ 15 มีนาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสริมความรู้พื้นฐานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านการวัดค่ากัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 17 หน่วยงาน เพื่อให้การวัดค่ากัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์มีมาตรฐาน ถูกต้องและแม่นยำสูงสุด สำหรับใช้สารรังสีในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การควบคุมคุณภาพการวัดกัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์” ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมความรู้และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพการวัดค่ากัมมันตภาพรังสีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนกว่า 50 คน จาก 17 หน่วยงาน โดยเปิดเผยว่า เครื่องโดสคาลิเบรเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ที่ใช้ในการวัดค่ากัมมันตภาพของสารรังสีก่อนที่จะให้แก่ผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารกัมมันตภาพรังสีเข้าสู่ร่างกายเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการรักษา จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพ การดูแลบำรุงรักษา การสอบเทียบ และการทดสอบความชำนาญในการวัดของเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ โดย ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดสัมมนาฯ นี้ขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพภายนอก (External Quality Control) ของการวัดกัมมันตภาพรังสีด้วยเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ สำหรับถ่ายทอดค่ามาตรฐานจากห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านกัมมันตภาพรังสี และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้สำหรับการควบคุมคุณภาพของเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ร่วมกัน

รศ.ดร.พาสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน ปส. มีเครื่องมือมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard) ด้านวัดกัมมันตภาพรังสี 4πβ (PPC) – γ coincidence system ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานใหม่ที่ใช้งานในด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพียงแห่งเดียวของประเทศและมีมาตรฐานระดับโลก ในการยกระดับมาตรฐานด้านการวัดกัมมันตภาพรังสีให้มีความถูกต้องและแม่นยำสูงสุด ประกอบกับประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้เครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือดังกล่าวในการประกันคุณภาพของเครื่องวัดกัมมันตภาพรังสี เครื่องมือทางการแพทย์มีประสิทธิภาพในการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ จะส่งผลต่อผลการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย ซึ่งสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600

ลิ้งค์ประมวลภาพการสัมมนา ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 15 มี.ค. 2567

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content