ปส.จัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายใน ปส. ครั้งที่ 2/2567

          วันที่ 19 มีนาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายใน ปส. ครั้งที่ 2/2567 ณ บริเวณโรงอาหาร ปส. โดยกิจกรรมประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ข้อมูล อาทิ
                – ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของ ปส.
                – การสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความปลอดภัยในองค์กรตามแผนการสร้างความตระหนักและส่งเสริมความปลอดภัยของ ปส. ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
                 – นโยบาย ปส. “No gift policy”
                 – องค์กรคุณธรรมของ ปส. พร้อมทั้งการมอบใบประกาศให้แก่ คนดีศรี สลก. (สำนักงานเลขานุการกรม) เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนของบุคลากร และเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ควรกระทำ และไม่ควรกระทำ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงใบประกาศระดับกลุ่มด้านองค์กรคุณธรรม
                 – การประหยัดพลังงานในองค์กร
                 – ความเสมอภาคทางเพศ
                 – การคุกคามทางเพศ
                 – คุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างจริยธรรม ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

          เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน นักศึกษาฝึกงาน และบุคคลภายนอกที่เข้ามารับบริการ ปส. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องดังกล่าวฯ

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content