เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารายการซื้อตัวอย่างอาหาร (เนื้อสัตว์และผัก) จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content