ปส. ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี (2566-2570)

           ในวันนี้ (27 มีนาคม 2567) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทำงานทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีนางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการของ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนภารกิจของ ปส. ให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น “องค์กร SMART ด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม” ตลอดจนร่วมระดมความเห็นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ประกอบการวิเคราะห์แผนที่นำทาง (Road map) ของ ปส. เพื่อนำสู่การประชุมครั้งที่ 2 ต่อไป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2567 นี้

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content