เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content