กัมมันตภาพรังสี Cs-137 ในน้ำทะเลของประเทศไทย และการประเมินปริมาณรังสีในสิ่งมีชีวิตทางทะเล

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 7
เรื่อง “กัมมันตภาพรังสี Cs-137 ในน้ำทะเลของประเทศไทย และการประเมินปริมาณรังสีในสิ่งมีชีวิตทางทะเล”
วันที่ 5-7 กันยายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Skip to content