ลปส. เป็นประธานประชุมผู้บริหาร ปส. ครั้งที่ 3/2567

               รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการ ปส. เป็นประธานประชุมผู้บริหาร ปส. ครั้งที่ 3/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ณ ปส. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมติดตามความคืบหน้าในภารกิจด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดทำกฎหมายลำดับรอง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำระบบประกันคุณภาพ ผลักดันการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งประเด็นความพร้อมในการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีในโครงการใหญ่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้ได้ให้นโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจด้านต่าง ๆ โดยเน้นให้ความสำคัญของการดำเนินงานด้านต่าง ๆ จะต้องสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต (Work Life Balance) บุคลากรจะได้ประสานเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในการขับเคลื่อนองค์กร

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content