เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content