ปส. รับสั่งการ “ศุภมาศ” ตรวจวัดและวิเคราะห์รังสีบริเวณโรงงานแคดเมียมอย่างต่อเนื่อง

           รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสั่งการนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งผู้เชี่ยวชาญ ปส. ดำเนินการตรวจวัดรังสีและเก็บตัวอย่างกากแร่ ดิน และน้ำบริเวณที่ตรวจพบกากแคดเมียม ณ โรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี และเขตบางซื่อ กทม. โดย รศ.ดร.พาสิทธิ์ เปิดเผยว่า ปส. ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อความปลอดภัยกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 
1. (9-10 เมษายน 2567) ทำการตรวจวัดปริมาณรังสีโดยรอบโรงงานเก็บกากแคดเมียม ด้วยหัววัดรังสีที่ติดตั้งในรถปฏิบัติการ พร้อมใช้เครื่องสำรวจรังสีที่ระบุชนิดของนิวไคลด์รังสี และเครื่องวัดรังสีแบบพกพาชนิดหน้าต่างบาง วัดปริมาณรังสีที่ถุงบรรจุกากแร่สังกะสีและบริเวณโดยรอบพื้นที่ ในจังหวัดสมุทรสาคร และชลบุรี ซึ่งผลการตรวจสอบ “ไม่พบการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในกากแร่และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด” พร้อมทั้งนำตัวอย่างกากแร่ ดิน และน้ำ มาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการของ ปส. พบว่า มีแคดเมียมปนอยู่ในกากแร่และดินเท่ากับร้อยละ 16 และร้อยละ 0.06 ตามลำดับ ส่วนการวัดค่าอัตราปริมาณรังสีโดยใช้เครื่องวัดรังสีแบบพกพาชนิดหน้าต่างบาง พบว่าในตัวอย่างกากแร่มีปริมาณรังสีอยู่ในระดับธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 
2. (17 เมษายน 2567) เข้าตรวจบริเวณรอบโรงงานเก็บกากแคดเมียมในพื้นที่เขตบางซื่อ กทม. โดยทำการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม พบว่า“ปริมาณรังสีอยู่ในระดับธรรมชาติ ซึ่งอยู่เกณฑ์ปกติ” ทั้งนี้ เก็บตัวอย่างดินและน้ำรอบโรงงานเพื่อตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมต่อไป
 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content