ปส. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

             ในวันนี้ (22 เมษายน 2567) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ที่ประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณารายละเอียดผลการดำเนินงาน และผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ รวมทั้งหาแนวทางในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจของ ปส. ในการเป็นองค์กร SMART OAP ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ปส. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content