ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

            ในวันนี้ (23 เมษายน 2567) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เป็นประธานอนุกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบร่างเกณฑ์การประเมินเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ได้แก่

  1. ข้อมูลระบบการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง และระบบประกันคุณภาพการก่อสร้าง
  2. แผนการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการก่อสร้าง
  3. ขั้นตอนวิธีการขนส่ง ขนย้าย และติดตั้งขึ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่
  4. แผนการก่อสร้างและติดตั้งระบบอุปกรณ์
  5. ข้อมูลความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือขององค์กรและบุคลากรหลักที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง
  6. แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง
  7. แผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการก่อสร้าง

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content