ปส. ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการใหญ่ IAEA และคณะฯ หารือความร่วมมือเชิงวิชาการ

              ในวันที่ 25 เมษายน 2567 นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับการเยือนประเทศไทยของ Mr. Liu Hua รองผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และหัวหน้าแผนกความร่วมมือทางวิชาการ (IAEA Deputy Director General, Head of the Department of Technical Cooperation) และ Mr. Gashaw Gebeyehu Wolde รักษาการผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือทางวิชาการสำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Acting Director of the Technical Cooperation Department for Asia and the Pacific (TCAP) พร้อมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจาก ปส. และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และเข้าพบปะหารือการกับเลขาธิการฯ โดยวัตถุประสงค์ในการมาเยือน ปส. ในวันนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการในระดับประเทศ และการดำเนินงานของไทยที่สอดคล้องกับโครงการสำคัญของ IAEA (IAEA Flagship Projects) ด้านสิ่งแวดล้อม ในการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อจัดการมลพิษจากพลาสติก (NUTEC Plastics) รวมถึงการหารือเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานนิวเคลียร์ ในการพัฒนาโครงการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล (Small Modular Reactors: SMRs) ที่สามารถผลิตกําลังไฟฟ้าได้ในระดับที่ตํ่ากว่า 300 เมกกะวัตต์ อันจะเป็นทางเลือกให้ไทยได้ศึกษาและเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการผลิตไฟฟ้าสะอาดและไม่ปล่อยมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม                      

              และในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ปส. ยังนำคณะผู้บริหารของ IAEA เข้าพบนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. เพื่อหารือแลกเปลี่ยนแนวนโยบายการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับประเทศที่ไทยได้รับการสนับสนุนจาก IAEA รวมทั้งแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของไทยในการดำเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับโครงการเรือธงของ IAEA ณ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนโยธี ในวันที่ 25 เมษายน 2567

ปส. ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการใหญ่ IAEA และคณะฯ หารือความร่วมมือเชิงวิชาการ

               นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของ IAEA ยังเข้าประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและติดตามการดำเนินงานของประเทศไทยที่สอดคล้องกับโครงการเรือธงของ IAEA ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 24 – 25 เมษายน ดังนี้
1. การประชุมหารือการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินงานของไทยด้านเกษตรและโภชนาการเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (Atoms4Food) ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. การประชุมหารือการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินงานของไทยด้านการแพทย์ในการใช้รังสีรักษาในทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Rays of Hope) ในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอรับการรับรองเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็งแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IAEA Rays of Hope Anchor Centre) ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. การประชุมหารือการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินงานของไทยด้านการบริหารจัดการน้ำ (Water Management) ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
4. การประชุมหารือการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินงานของไทยด้านการแพทย์ในการใช้รังสีรักษาในทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Rays of Hope) ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

              โดยการเยือนประเทศไทยของผู้บริหารของ IAEA ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และโอกาสอันดีในการผลักดันและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content