ปส. สร้างความเชื่อมั่นด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นที่อาจมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ

             สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีของประเทศ มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งการท่องเที่ยวบางประเภทนั้นมีความเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ และกิจกรรมบางอย่างของมนุษย์ก็อาจนำไปสู่การปนเปื้อนผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นในสถานที่ท่องเที่ยวได้ เช่น อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์อาจนำวัสดุกัมมันตรังสีปนเปื้อนในระบบนิเวศทางทะเล ทำให้อาหารทะเล น้ำทะเล หาดทราย มีวัสดุกัมมันตรังสีปนเปื้อน รวมถึงผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น อาทิ ผ้าย้อมสีดินลูกรัง เครื่องปั้นดินเผาและถ้วยชามที่ทำจากดินที่จัดจำหน่ายในพื้นที่ท่องเที่ยว ซึ่งอาจผลิตขึ้นจากวัตถุดิบที่มีวัสดุกัมมันตรังสีในธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ ทำให้ผู้คนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และผู้บริโภค อาจได้รับรังสีจากการท่องเที่ยวหรือใช้ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นดังกล่าว โดย ปส. ได้มีการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ดังนี้

  1. การสำรวจสินค้าสินค้าอุปโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบในพื้นที่อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล โดยดำเนินการการวัดปริมาณและคุณภาพของกัมมันตภาพรังสีในน้ำทะเล และอาหารทะเล รวมทั้งบูรณาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลที่มีกระบวนการผลิตเชื่อมโยงกับวัตถุดิบจากพื้นผิวดิน เพื่อศึกษาวิจัยหาปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีที่อาจปะปนกับวัตถุดิบในการผลิต ได้แก่ หาดทรายดำ และผ้าย้อมสีดินลูกรัง ตลอดจนลงพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างสินค้าอุปโภคที่อาจมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ทรายดำ ในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณทะเลแหวกสันหลังมังกรและบริเวณเกาะมดแดง จังหวัดสตูล
  2. การสำรวจสินค้าอุปโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย โดยบูรณาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการเก็บตัวอย่างสินค้าอุปโภคที่อาจมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เซรามิก ในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย
  3. การสำรวจและจัดหาสินค้าดังกล่าวมาตรวจวัดทางรังสี และจัดทำฐานข้อมูลกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสินค้าอุปโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  4. การสำรวจและตรวจวัดทางรังสีจากก๊าซเรดอนในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอุทยานธรณีโลกสตูล อาทิ บริเวณถ้ำและบ่อน้ำพุร้อน รวมทั้งลงพื้นที่ดำเนินโครงการศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายของ Naturally occurring radioactive material (NORM) เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ณ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

ปส. สร้างความเชื่อมั่นด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นที่อาจมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ

             โดยที่ผ่านมา ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ได้ทำการเฝ้าระวังระดับรังสีในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง ซึ่งจากผลการดำเนินงานดังกล่าวและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับประชาชน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content