ปส. วางแนวทางสื่อสารสาธารณะเชิงรุกด้านนิวเคลียร์-รังสี

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการ ปส. เป็นประธานประชุมผู้บริหาร ปส. ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมการประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาแนวทางการสื่อสารสาธารณะด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ครอบคลุมภารกิจในทุกมิติ และผลักดันให้เกิดแหล่งองค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีแก่ผู้ที่สนใจ พร้อมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในภารกิจด้านอื่นๆ อาทิ การเร่งรัดและพิจารณากฎหมายลำดับรอง ความคืบหน้าการผลักดัน ปส. เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ความคืบหน้าการขับเคลื่อนการใช้ e – Document การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ (Quality Awareness) เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ ปส.

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content