คณะอนุฯ การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ด้านเกษตรและโภชนาการ ร่วมผลักดันความร่วมมือเชิงวิชาการ

         ในวันนี้ (8 พฤษภาคม 2567) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตรและโภชนาการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รองศาสตราจารย์เอมอร อุดมเกษมาลี เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระเสนอเพื่อทราบ อาทิ พัฒนาการการดำเนินงานในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับประเทศ Technical Cooperation (TC) Projects ด้านการเกษตรและโภชนาการ รวมทั้งข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือเชิงวิชาการ Regional Cooperative Agreement (RCA) ของ IAEA รอบปี พ.ศ. 2569 – 2570 ด้านการเกษตรและโภชนาการทั้งสิ้น 5 โครงการ ตลอดจนร่วมพิจารณาและหารือการเป็นเจ้าภาพจัด Regional Workshop on Involvement in Sustained Dialogue on Nuclear Technology ร่วมกับ the International Joint Center for Research on Food Security (UC) ซึ่งมีแผนจัดการประชุมฯ ณ ประเทศไทย ในเดือนมิถุนายน 2567 นี้

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content