ปส. จับมือ IAEA นำนวัตกรรมพัฒนาระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์-รังสี

           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เสริมศักยภาพระบบสารสนเทศทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล 24 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้ เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลของ IAEA

ฝึกอบรม “หลักสูตรระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้ของ IAEA เรื่อง ระบบสารสนเทศของหน่วยงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

               ในวันนี้ (13 พฤษภาคม 2567) ดร.รุจจพัน เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้ของ IAEA เรื่อง ระบบสารสนเทศของหน่วยงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (Asia and South Pacific Regional Training Course on the New Regulatory Authority Information System (RAIS+))” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมแอลฟา ชั้น 4 และห้องประชุมแกมมา ชั้น 5 อาคาร 60 ปี ปส. ให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้ จำนวน 24 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก IAEA ในการให้ความรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ RAIS+ ซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ IAEA พัฒนาให้กับประเทศสมาชิกสำหรับใช้เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตั้งแต่การจัดเก็บทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลผู้ปฏิบัติงานทางรังสี รวมทั้งขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมทักษะและความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ปส. และ IAEA จึงจัดการฝึกอบรมฯ นี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นตั้งแต่กระบวนการติดตั้งระบบ การโอนถ่ายข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่ใช้ RAIS เวอร์ชั่นเก่า และการปรับแต่งกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

               ทั้งนี้ในปัจจุบัน ปส. มีระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในอนาคต ปส. มีแผนที่จะนำโครงสร้างระบบ RAIS+ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบพัฒนาระบบออกใบอนุญาต พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. ให้เป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อยกระดับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลของ IAEA

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content