ปส. ร่วมกับ IAEA ยกระดับการกำกับดูแลกากกัมมันตรังสีในสถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมของไทย

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจกฎหมายด้านการจัดการกากกัมมันตรังสีที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการกำกับดูแลกากกัมมันตรังสีและความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและสิ่งแวดล้อม

            ในวันนี้ (13 พฤษภาคม 2567) นางดารุณี พีขุนทด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “IAEA Expert Mission (THA9019) to Strengthening National Capacity in the Management of Radioactive Waste and Naturally Occurring Radioactive Materials (NORMs)” ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้าราชการ ปส. จำนวน 35 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกากกัมมันตรังสีและมุ่งเน้นการบริหารจัดการวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (NORM) ที่ตกค้างในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การควบคุมวัสดุกัมมันตรังสีที่ปราศจากการดูแล รวมทั้งส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี การปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีในฝุ่น กากกัมมันตรังสีในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต เพื่อให้การกำกับดูแลความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content