เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการตัดหญ้าสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN 65 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี RN 65 จำนวน 1 งาน

Skip to content