ปส. เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการ GECC ประจำปี พ.ศ. 2567

             ในวันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2567 ในรูปแบบ Video Conference จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 โดยมีนางดารุณี พีขุนทด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเข้ารับการตรวจประเมินฯ และนำเสนอความโดดเด่นของงานให้บริการของ ปส. ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. ตลอดจนมีการถ่ายทอดสดนำเยี่ยมชมศูนย์ราชการสะดวกของ ปส. เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมในการให้บริการอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ในการตรวจประเมินคณะอนุกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชม ปส. ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนได้อย่างดีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content