คณะผู้เข้าร่วมประชุม IAEA Expert Mission (THA9019) เยี่ยมชมศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ของ สทน.

คณะผู้เข้าร่วมประชุม IAEA Expert Mission (THA9019) เยี่ยมชมศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ของ สทน.

           วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำผู้เข้าร่วมประชุม “IAEA Expert Mission (THA9019) to Strengthening National Capacity in the Management of Radioactive Waste and Naturally Occurring Radioactive Materials (NORMs)” เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อศึกษาวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี การตรวจวัดและประเมินความปลอดภัยทางรังสี การขจัดการปนเปื้อนทางรังสี รวมทั้งการควบคุมดูแลความปลอดภัยทางรังสีของการขนส่งวัสดุรังสีและกากกัมมันตรังสี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีในอนาคต ให้มีความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content