รับฟังความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบที่เกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบที่เกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….

Skip to content