สลก. พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเลขาธิการ ปส. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ

            23 พฤษภาคม 2567 นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมประชุมหารือพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) ติดตามงานเชิงรุกพร้อมระดมความเห็นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของ รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการ ปส. ที่ต้องการให้ ปส. เป็น Visionary Regulator โดย สลก. ในฐานะหน่วยงานด้านสนับสนุนพร้อมร่วมผลักดันด้าน Service excellence และร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนตามแผนที่นำทาง (Roadmap) ของ ปส.

             การหารือร่วมกันครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการรับรู้นโยบายสู่ผู้ปฏิบัติและร่วมกันขับเคลื่อน ปส. ไปด้วยกันอย่างเป็นองค์รวม และยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567 และ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness) เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของ ปส. ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน 2567 นี้ อีกด้วย

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content