ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2567

            ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมแอลฟา ชั้น 4 อาคาร 60 ปี ปส. โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และร่วมพิจารณาและเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2565) รวมทั้ง (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content