ราคากลางสำหรับการซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยการวัดมวลของไอออน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง

Skip to content