ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยการวัดมวลของไอออน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Skip to content