ปส. ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนิวเคลียร์และรังสี

          รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการ ปส. ขานรับนโยบายนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวง อว. มุ่งผลักดันให้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของกระทรวง อว. ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศอย่างยั่งยืน ชูประเด็นพลังงานสะอาด จัดการทบทวนแผนปฏิบัติการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 25670) ระดมสมอง วางแผนการทำงานเชิงรุกฯ ยกระดับองค์กรสู่ “Professional and Visionary Regulator”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 25670)”

             ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 25670)” ในระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และโรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีบุคลากรภายใน ปส. เข้าร่วมกว่า 70 คน โดย รศ.ดร.พาสิทธิ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ตลอดจนนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวง อว. ได้ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด ถือเป็นโอกาสอันดีที่ ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี จะโชว์ศักยภาพการเตรียมความพร้อมด้านการกำกับดูแลความปลอดภัย หากไทยใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดรับกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

             รศ.ดร.พาสิทธิ์ กล่าวต่อไปว่า การจัดทำแผนโครงการมีความสำคัญเพราะทำให้เห็นภาพเป้าหมายขององค์กรไปพร้อมกัน ทุกฝ่ายต้องสื่อสารและระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จได้อย่างเหมาะสม มีแผนที่นำทาง (Road Map) ที่มีเป้าหมายชัดเจน ตลอดจนแผนดังกล่าวต้องเกิดขึ้นจริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4107, 4109 และ 4110

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติการ ปส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 25670)”

จ.เพชรบุรี 29 – 31 พ.ค. 2567

ลิ้งค์อัลบั้มภาพ การประชุมการทบทวนแผนปฏิบัติการ ปส. ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) ปส.-จ.เพชรบุรี 29-31 พ.ค. 2567

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content