ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การโฆษณาและเผยแพร่สำหรับอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การโฆษณาฯ

TORครุภัณฑ์การโฆษณาและเผยแพร่ฯ

Skip to content