ปส. หารือ IAEA ยกระดับขีดความสามารถด้านมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์สู่การเป็นศูนย์ความร่วมมือภูมิภาค

               เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมหารือกับ Dr.Elena Buglova, Director of the IAEA Division of Nuclear Security ณ สำนักงานใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในประเด็นความก้าวหน้าของประเทศไทยด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณ IAEA ในการสนับสนุนโครงการการพัฒนาขีดความสามารถด้านการตอบสนองเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์แก่ประเทศไทย ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ตามการประเมินภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นภายในประเทศ

ปส. หารือ IAEA ยกระดับขีดความสามารถด้านมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์สู่การเป็นศูนย์ความร่วมมือภูมิภาค

               และประเทศไทยยังแสดงความประสงค์ที่จะยกระดับศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์เพื่อเป็นศูนย์ความร่วมมือของ IAEA ด้านนิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ทั้งในระดับชาติและในระดับภูมิภาค

                นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินจาก IAEA ในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ สำหรับวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ที่อยู่นอกการกำกับดูแลตามกฎหมาย ผ่านกิจกรรม International Nuclear Security Advisory Service (INSServ) Mission เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA ในการประเมินศักยภาพ ที่ครอบคลุมถึงการป้องกัน (Prevention) การตรวจจับ (Detection) และการตอบสนอง (Response) โดยการประเมินดังกล่าว มีแผนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 13 กันยายน 2567 ณ ประเทศไทย เพื่อให้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content