ปส. จัดอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี

             ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. จำนวน 65 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ปส. ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริการ และตอบสนองต่อความต้องการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น มุ่งนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment; ITA) ของ ปส. ที่ผ่านมาโดยภาพรวม ได้คะแนน 90.65 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A

ปส. จัดอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content