ปส. เตรียมพร้อมการประเมิน IRRS มุ่งกำกับดูแลทางรังสีตามมาตรฐานโลก

             วันที่ 11 มิถุนายน 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุม Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Preparatory Meeting ตั้งแต่วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมแกมมา อาคาร 60 ปี ปส. โดยมีนางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการ ปส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมกล่าวต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และคณะผู้ประเมินของกระบวนการ Integrated Regulatory Review Service (IRRS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตของ IRRS ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 3 – 14 กุมภาพันธ์ 2568 พร้อมทั้งติดตามสถานะการประเมินตนเองด้านโครงสร้างการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (SARIS) ที่ ปส. เป็นผู้รับผิดชอบอีกด้วย

             การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมเตรียมการของ IRRS ที่จะเกิดขึ้นจริงในปีหน้า ซึ่งจะช่วยให้ ปส. ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี โดยอ้างอิงกับมาตรฐานของ IAEA ผ่านสายตาของเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ประสบการณ์ในด้านเดียวกันนี้ จากนานาประเทศ ซึ่ง ปส. จะได้นำผลลัพธ์ที่ได้จาก IRRS นี้ มาพัฒนาให้ระบบการกำกับดูแล ฯ ของประเทศไทยมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามหลักการสากล

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content