ปส. ร่วมกับ RCARO เดินหน้ายกระดับศักยภาพด้านการเฝ้าระวังภัยในอาเซียน

            วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล รองเลขาธิการ ปส. ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีพงศ์ เลขาธิการ ปส. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เรื่อง Regional Training Course on Practical Application of Radiation Measurement, Radioanalytical Method for Environment Monitoring ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567 ณ อาคาร 60 ปี ปส. เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของ ASEANTOM ในการเฝ้าระวังระดับรังสี การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม และการประเมินระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมและประชาชนในกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีเลิศในระดับสากล ให้แก่ 10 ประเทศอาเซียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก ปส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ร่วมบรรยาย พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ทั้งในรูปแบบของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย

             การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง RCA Regional Office (RCARO) และเครือข่ายหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy :ASEANTOM) และเป็นโครงการระยะที่ 2 เรื่อง “เสริมสร้างความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองภาวะฉุกเฉินในอาเซียนภูมิภาคผ่านการสร้างความสามารถทางเทคนิคในการตรวจติดตามรังสีและการประเมินปริมาณรังสี (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2563-2564)” เพื่อมุ่งเสริมความรู้ เทคนิคในการตรวจติดตามรังสีและการประเมินค่าปริมาณรังสี ตลอดจนยกระดับศักยภาพการตรวจวัดและเฝ้าระวังระดับรังสีในสิ่งแวดล้อม การเตรียมตัวอย่างสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับเทียบและการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีด้วยระบบแกมมาสเปคโตรเมทรีของหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูและหน่วยงานสนับสนุนทางด้านเทคนิคในภูมิภาคอาเซียน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ปส. ร่วมกับ RCARO เดินหน้ายกระดับศักยภาพด้านการเฝ้าระวังภัยในอาเซียน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content