ปส. ร่วมฝึก C-MEX 24 บูรณาการเตรียมพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินทางรังสี ย้ำความปลอดภัยประชาชน

​             สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (C-MEX 24) ตั้งแต่ 11 – 14 มิถุนายนนี้ ณ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีปิด บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานและความเชื่อมโยงของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับอำนวยการ และระดับปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะ การประสานงาน รวมถึงการบริหารจัดการสาธารณภัยในกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

ปส. ร่วมฝึก C-MEX 24 บูรณาการเตรียมพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินทางรังสี ย้ำความปลอดภัยประชาชน

                รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า การเข้าร่วมฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2567 (Crisis Management Exercise 2024 : C-MEX 24) ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี และอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 16 หน่วยงานส่วนหน้า ที่ต้องเผชิญเหตุและควบคุมสถานการณ์ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องต้น ซึ่งการฝึกในครั้งนี้ มุ่งเน้นกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีซึ่งเป็นภารกิจโดยตรงของ ปส. ที่มีความฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมมาอย่างสม่ำเสมอตามหลักสากล และถือเป็นโอกาสที่ดีในการบูรณาการการฝึกซ้อมดังกล่าวผ่านการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวจะเป็นการฝึกปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการรับมือและเผชิญเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

                การฝึกซ้อมดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ที่ ปส. และ ปภ. ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมและตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 3104 และ 3107 (แจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โทรศัพท์ 1296 ตลอด 24 ชั่วโมง)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content