ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 6/2567

              ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อร่วมพิจารณาและเห็นชอบร่างเกณฑ์การประเมินฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำจากการประชุมที่ผ่านมา ได้แก่

  1. แบบก่อสร้าง
  2. แผนการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งเส้นทางการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการก่อสร้าง
  3. ขั้นตอนวิธีการขนส่ง ขนย้าย และติดตั้งชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่
  4. แผนการก่อสร้างและติดตั้งระบบอุปกรณ์
  5. แผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง
  6. แผนการจัดการความเสี่ยงของโครงการก่อสร้าง
  7. ข้อมูลความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือขององค์กรและบุคลากรหลักที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง เช่น ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
  8. เอกสารหรือหลักฐานทางการเงิน

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 6/2567

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content