ปส. มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellent) ตามนโยบายของ ลปส.

           ในวันนี้ (25 มิถุนายน 2567) เวลา 09.00 น. นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ด้านการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลของกระบวนงานอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ของ ปส. กับผู้แทนสภาหอการค้าไทย เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2567 ในระดับกระบวนงาน ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคาร 1 ปส.

           โดยรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” เป็นรางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ที่ ปส. เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นปีที่ 2 โดยการพิจารณาจะใช้เกณฑ์และมาตรฐานในการประเมินตัดสินจากภาคธุรกิจ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่มีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้จะให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ด้านการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งเกณฑ์ที่ได้ใช้ในการประเมิน ได้แก่

  1. ประสิทธิภาพการให้บริการ และการปรับแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
  2. การใช้ดิจิทัลในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
  3. ผลสัมฤทธิ์ด้านการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลการอำนวยความสะดวกและการปรับปรุงการให้บริการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content