ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2567

             ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 1 ปส. โดยมี นายธนวัฒน์ สนทราพรพล ประธานกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณากลั่นกรองข้อสอบสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content