ปส. ร่วมกับ กรอ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม

             ในวันนี้ (27 มิถุนายน 2567) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8-1/2567 ณ ห้องประชุมแอลฟา ชั้น 4 อาคาร 60 ปี ปส. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการเชื่อมโยงข้อมูลด้านรังสีในโรงงานอุตสาหกรรมและการใช้แบบรายงานร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สถานประกอบการทางรังสี เป็นการลดขั้นตอนในเรื่องการรายงานหรือการจัดส่งเอกสารที่ซ้ำซ้อน ตลอดจนร่วมพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ร่างประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องการตรวจวัดรังสีในสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. …. รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content