ปส. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

              ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการ ปส. เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการตามเป้าหมายรายการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจของ ปส. ในด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content