คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติและอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ

ความเป็นมา

อนุสนธิจากพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 (พระราชบัญญัติฯ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ที่ 67 ก  วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559  แล้วโดยความตามมาตรา 2 กำหนดให้พระราชบัญญัติฯ นี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) เป็นผลให้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติสิ้นสุดลง (ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2508)

       คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติชุดใหม่ ตามกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฯ หมวด 2 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (มาตรา 9 – 17) รวมถึงกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลในมาตรา 145 ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการโดยตำแหน่งตามมาตรา 9 (1) (2) (3) ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 9 (4) ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

  • ระเบียบค่าเบี้ยประชุม เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
  • พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
  • พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  • พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2558
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Book
คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ e-Book

ความเป็นมา

ความเป็นมา อำนาจหน้าที่ การวางรากฐานสู่การจัดตั้งสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
คณะกรรมการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู ชุดแรกที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ.ศ.๒๔๙๗
ก่อนจะถึง พ.ศ. ๒๕๐๔ : คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ตอน การดำเนินงาน
ก่อนจะถึง พ.ศ. ๒๕๐๔ : คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ตอน รายนามคณะกรรมการฯ และผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติชุดแรกตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และการแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติคนแรก
องค์ประกอบและรายนามคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙
เปรียบเทียบบทบัญญัติรายมาตราที่เกี่ยวกับคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ตาม พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙) และ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตาม พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ทำเนียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
รายนามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พ.ศ. ๒๔๙๗ – พ.ศ. ๒๕๖๐)
คณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๑๖ คณะ
ทำเนียบคณะอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 10 คณะ (ปรับปรุง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559)

ภาพข่าวและกิจกรรม

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 6/2567

ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการจัดทำเกณฑ์การประเมินและพิจารณาเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ครั้งที่ 6/2567

1 2 3 4
Skip to content