อำนาจหน้าที่

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน
  2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 นโยบายการตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กฏบัตร 2561

แผนตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปรับแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2562

แผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new เคลื่อนไหวปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new เคลื่อนไหว

กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2563

แผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

หนังสือเวียน / หนังสือเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน

แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ 

ประกาศนโยบายการควบคุมและตรวจสอบกิจกรรมการจ้างที่ปรึกษา

แนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนดในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

messageImage 1542684778027messageImage 1542684798369

Search