สารบัญ


Kawaii Love GIF - Kawaii Love Suck - Descubre & Comparte GIFs อำนาจหน้าที่ Kawaii Love GIF - Kawaii Love Suck - Descubre & Comparte GIFs

1. กลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่บริการในหารสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจอย่างเที่ยงธรรม ในการประเมินอย่างเปดอิสระจากกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลของสำนักงาน โดยมีอำนาจในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการสอบถาม การขอคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ตรวจสอบ

2. กลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ ประเมินและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในด้วยการตรวจสอบ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน การแก้ไขการบริหารความเสี่ยงและการแก้ไขระบบการควบคุมภายในชองหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับร่วมกันจัดทำ โดยผู้ตรวจสอบภายในเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องดังกล่าว

3. ผู้ตรวจสอบภายใน ควรมีความเป็นอิสระไม่มีส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความคิดเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่ไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของสำนักงานอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความคิดเห็น

 

Hello Grass GIF - Hello Grass Yan - Descubre & Comparte GIFsความสำคัญของการตรวจสอบภายในHello Grass GIF - Hello Grass Yan - Descubre & Comparte GIFs

    การตรวจสอบภายในมีความสำคัญอย่างมากในการเป็นเครื่องมือทางการบริหาร และส่งเสริมการปฏิบัติงานในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้บริการเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นจากการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของกระบวนการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษา และนำเสนอรายงาน เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าและความสำเร็จแก่องค์กร ได้แก่

  1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency)
  2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
  3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of Performance)
  4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้การจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
  5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติไม่ชอบหรือการทุจริตในองค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐ

นโยบายการตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลุ่มตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน   Final Opportunity to Volunteer for ICD-10 End-to-End Testing in ...

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 หลักเกณฑ์ฯเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ภารกิจงานหน่วยตรวจสอบภายใน

 

Search