มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
 2. ดำเนินการอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 3. บริหารจัดการฐานข้อมูลการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
 4. แจ้งเตือน เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเกี่ยวกับการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้าง

licensing division

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการ
 2. ดำเนินการด้านแผนงาน และติดตามผล
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ การเงิน และงบประมาณ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
 2. จัดทำและปรับปรุงคู่มือ แนวปฏิบัติ มาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประสานงานความปลอดภัยและฐานข้อมูล
 3. จัดทำสถิติการวิเคราะห์ ประเมิน ข้อมูลการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
 4. พัฒนาและปรับปรุงระบบอิเล็คทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนกระบวนการอนุญาต

กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านวัสดุกัมมันตรังสี และกากกัมมันตรังสี
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตนำเข้า หรือส่งออก กากกัมมันตรังสี
 3. เปลี่ยนแปลง และแก้ไขเกี่ยวกับการอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี
 4. จัดทำ และปรับปรุงคู่มือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี และกากกัมมันตรังสีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 5. แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงื่อนไขของใบอนุญาต ๖. เสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตพื้นที่ตั้ง การก่อสร้าง และการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ การทดสอบการเดินเครื่องและการดำเนินการ และการเลิกดำเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านวัสดุนิวเคลียร์
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตนำเข้า หรือส่งออก เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
 4. เปลี่ยนแปลง และแก้ไขเกี่ยวกับการอนุญาตสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
 5. เสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 2. จัดทำทะเบียนประวัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 3. ประสานงานและดำเนินการร่วมกับสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและจัดทำมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

กลุ่มอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตทำ มีไว้ในครอบครองหรือใช้ นำเข้าหรือส่งออกเครื่องกำเนิดรังสี
 2. เปลี่ยนแปลง และแก้ไขเกี่ยวกับการอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี
 3. แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเงื่อนไขของใบอนุญาต
 4. ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปรับปรุง และอำนวยความสะดวกการอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี
 5. เสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Search